امتیاز کل

امتیاز کل بازیکنان برابر با جمع امتیازات منابع و امتیاز نبردهای آنها میباشد.

بازگشت به بالا