توپخانه

اطلاعات

توپخانه با درصدی شانس میتواند باعث شود یک گروه %50 خسارت بیشتر را به پدافند دشمن در یک حمله یک راند وارد کند. پاداش خسارت به همه واحدها بجز بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگر هاگ اضافه میگردد.

پاداش: %50 خسارت بیشتر به دفاع دشمن.

درصد مهارت:

بازگشت به بالا