هرم ها

هرم ها

در بازی برای ساخت دروازه غولپیکر راه شیری (رسیدن به هدف بازی) سه هرم وجود دارد. هر هرم کریستالهای مخصوص به خود را نیاز دارد. کریستالها با حمله به خورشید بدست می آیند. یک هرم برای هر نژاد وجود دارد:

  • کنفدراسیون: هرم رامسس دو
  • ترتیس: هرم اخوم
  • نوکس: هرم لاکسر

نامآهنمواد معدنیگاززمانانرژی
هرم4,000,0003,000,0002,000,000140:00:001000
SSG5,000,0003,000,0001,000,000168:00:00*2000

هرمها در سیاره تیمی در منطقه کهکشان ساخته می شوند. تنها پس از اتمام ساخت هر سه هرم و تکمیل پیشنیازها دروازه غولپیکر راه شیری را میتوان ساخت. زمان ساخت هرمها با توجه به سرعت کیهان به نسبت تغییر میکند اما عامل دیگری در این زمان موثر نیست

پاداش هرم ها:

  • 5% زمان کوتاه تر برای حمله به خورشید: هرم رامسس
  • 5% زمان کوتاه تر برای حمله به خورشید: هرم اخوم
  • 5% زمان کوتاه تر برای حمله به خورشید: هرم لاکسر

بازگشت به بالا