گزارش جنگ

در جنگ های فضـــــاییبه علت آرایش تصادفی سفیه ها در جنگ شما هیج وقتنمی توانید100% مطمئن باشید که چه اتفاقی در جنگ روی خواهد داد به همین دلیلبعد از هر نبرد، شما گزارشی مبنی بر اینکه چه اتفاقی روی داده دریافت می کنید.

در بالای گزارش، تاریخ، زمان، مختصات مهاجم، مختصات مدافع و برتری های حمله و دفاع هر دو بازیکن نشان داده می شود.

![][image_br_header]

بازیکنان پرمیوم گزینه ی تحلیل جنگ را نیز در اختیار دارند که نشان می دهد کدام گروه ها با هم درگیر شده اند و هر گروه چه میزان خسارت وارد و یا دریافت کرده است. (بسیار مفید برای حملات تیمی)![][image_br_analisys]راندهای جنگ

بعد از ارسال یک ناوگان با ماموریت حمله، می توانید ببینید که جنگ چند راند طول کشیده است. در هر راند می توانید دریابید که چه سفینه هایی از راند قبل باقی مانده اند و چه میزان قدرت حمله برای هر دو طرف باقیمانده است.

![][image_br_rounds]

انتهای جنگ

![][image_br_end]- - - - - -

مهمترین اطلاعاتی که شما می توانید در پایان جنگ در یابید, در زیر شرح داده شده است:

  • مجموع ساختار از دست رفته – بر اساس همه تلفات هر دو بازیکنمحاسبه شدهو برای محاسبه فیلد بازیافت به کار می رود.
  • برنده ی جنگ
  • فیلد بازیافت به جا مانده از سفینه های نابود شده
  • ناوگان ها یا پدافندهای بر جای مانده
  • شانس نابودی یک ساختمان یا یک سیاره

گزارش های جنگ نمونه: نبرد فردی: نبرد تیمی:![][image_planet_124]![][image_planet_33][][link_image_nemexia_br_team_planet_1]

بازگشت به بالا