نگاه کلی به اتحاد ها

اتحاد گروهی از بازیکنان هستند که دارای هدف مشترک برای رسیدن به اهداف بازی هستند. هر بازیکنی میتواند اتحاد تشکیل دهد، تنها وقتی که عضو اتحاد دیگری نباشد. برای تشکیل اتحاد بازیکن باید حداقل در یکی از سیارات خودهفرمانداری، کاخ ناظم و مرکز تجمع داشتهباشد. پس از تشکیل یک اتحاد، فردی که آنرا ایجاد کرده است بطور خودکار رهبر آن اتحاد است. هیچ محدودیتی در تعداد اعضایی که یمتوانند به یک اتحاد بپیوندند وجود ندارد و تنها باید دارایفرمانداری، کاخ ناظم و مرکز تجمع در یکی از سیارات خود باشند. ترک اتحاد برای همه اعضایی که به آن اتحاد پیوسته اند امکان پذیر است. درصورتیکه رهبر بخواهد اتحاد را ترک کند، باید مقام خود را به بازیکن دیگری بدهد.در صورت خروج و یا اخراج یک بازیکن از یک اتحاد، آنها باید حداقل 5 روز برای ارسال درخواست عضویت دوباره در اتحاد صبر کنند.اتحادها میتوانند روابط دیپلماتیک خود را تنظیم کنند.در منویاتحاد شما میتوانید موارد زیر را مشاهده کنید:

  • جزئیات- صفحه مرور اتحاد که برای همه بازیکنان قابل دسترسی است.
  • ویرایش- در اینجا شما میتوانید جزئیات اتحاد را ویرایش کنید. این گزینه تنها توسط رهبر و افرادی که او تعیین کرده است قابل دسترسی میباشد.
  • درخواست- در اینجا بازیکنان میتوانند درخواست عضویت در اتحاد را ارسال گنند. این منو تنها توسط رهبر قابل دسترسی است.
  • انجمن- در انجمن اعضای اتحاد میتوانند به بحث و گفتگو بردازند. مدیریت انجمن توسط رهبر و یا فردی که او انتخاب کرده باشد انجام میپذیرد.
  • روابط اتحاد- روابط اتحاد با اتحادهای دیگر در این منو تنظیم میشود. این منو تنها در دسترس رهبر و یا بازیکنانی که او انتخاب کرده است میباشد.
  • ترک اتحاد- شما میتوانید در اینجا اتحاد فعلی خود را ترک کنید.

سطح های اتحاد

هنگامی که یک اتحاد سیاره تیمی میسازد ؛ شروع به دریافت تجربه از بعضی از فعالیت های بازیکنان آن اتحاد میکند. اطلاعات بیشتر در مورد سطح های اتحادرا اینجا مشاهده کنیدhere ,

بازگشت به بالا