خرید در مزایده

شما میتوانید در یک مزایده با پرداخت مبلغ خرید، بدون پیشنهاد منابع در مزایده با قیمت بالاتر، بسته مورد نظر خود را بدست بیاورید و این کار بر پروسه پیشنهادات بازیکن دیگر تاثیر نمیگذارد.

بسته خریداری شده به منوی بسته های برنده شده شما ارسال میگردد.

اگر بازیکنی در حین ارسال پیشنهاد برای بدست آوردن یک بسته تصمیم بگیرد که بسته را خریداری کند، %100 منابعی را که پیشنهاد داده است به او بازگردانده میشوند.

بازگشت به بالا