نگاه کلی به ساختمان ها

بازیکنان میتوانند برای پیشرفت سیاره خود ساختمان بسازند. هر ساختمان را به نحوی ارتقاء می دهد و کاربرد متفاوتی دارد. برای کسب اطلاع از کارایی هر ساختمان به مبحث مربوطه مراجعه کنید.

تمام ساختمانها دارای سطح هستند. هرچه سطح ساختمان بالاتر برود کارایی ساختمان بهتر می شود. ساختمانها همچنین تا سطح مشخصی قابل ارتقا هستند

بعضی از ساختمانها پیش نیازهایی دارند، برای شروع ساخت یا ارتقاء به سطوح بالاتر که این پیشنیازها باید تکمیل شوند تا روند ساخت ممکن گردد.

تمامی ساختمانها برای ساخت به منابع نیاز دارند. آنها به منابع اقتصادی (فلز، مواد معدنی و گاز) و همچنین انرژی نیاز دارند. اگر ساخت و ساز لغو شود بازیکن 70% منابع اقتصادی و 100% انرژی را باز پس می گیرد.

ممکن است ساختمانها تخریب شوند اگر سفینه های مهاجم قدرت تخریب ساختمان را داشته باشند.

بازیکن میتواند به خواست خود ساختمانها را تخریب کند و از سطح آنها کم کند در این صورت بازیکن 50 تا 80 درصد منابع مصرف شده را دریافت خواهد کرد. تمام انرژی مصرفی نیز آزاد خواهد شد

بازگشت به بالا