پیشنهاد دادن در مزایده

ارسال پیشنهاد سیستمی است که شما در ازای پرداخت منابع بسته خاصی را بدست می آورید.

بازیکنی موفق به دریافت بسته میگردد که مقدار بیشتری منابع را پیشنهاد داده باشد. در صورت اتمام حراجی و مشابه بودن پیشنهادات، بسته به فردی تعلق میگیرد که اولین پیشنهاد را داده باشد.

زمانیکه بازیکن یک پیشنهاد را ارسال میکند مقدار منابع پیشنهادی از سیاره او کاسته میشود، سپس اگر بازیکن پیشنهاد خود را پس از پیشنهاد بازیکنان دیگر افزایش دهد، تنها مقداری که افزایش داده است و بیشتر از بازیکن دیگر بوده است از سیاره او کم میشود.

توجه داشته باشید که وقتی شما برای بسته خاصی از یک سیاره پیشنهاد ارسال میکنید، تنها باید در همان سیاره به ارسال پیشنهاد ادامه دهید. شما از سیاره دیگر تنها میتوانید برای بسته ای دیگر پیشنهاد ارسال کنید. این گزینه برای خرید فوری صادق نمیباشد.

منابع مورد استفاده در ارسال پیشنهادات تاثیری در امتیاز منابع بازیکن ندارد.

توجه داشته باشید که همه نژادها میتوانند برای یک بسته پیشنهاد ارسال کنند و بازیکنی که برنده میشود براساس نژاد او بسته به اوتعلق میگیرد. بدین معنی که بسته براساس جمعیت تنظیم شده است.

مثال: کنفدراسیون ها میتوانند بسته ای با 10 رزم ناو داشته باشند که برابر با 70 جمعیت است. اگر بازیکنی با نژاد نوکس همین بسته را برنده شود، 35 نمسیس یا همان 70 جمعیت به او داده میشود.

پس از برنده شدن در مزایده، بازیکن میتواند بسته خود را در منو بسته های برنده شده ببیند و در 24 ساعت آینده محتوای آنرا به هر یک از سیارات خود که علاقه مند است اضافه کند. در غیر اینصورت پس از 24 ساعت آن بسته به سیاره اصلی او اضافه خواهد شد.

در زمان ارسال پیشنهادات بازیکن میتواند پیشنهاد اول خود را به اندازه حداقل پیشنهاد موجود ارسال کند، و یا اینکه پیشنهاد را افزایش دهد. همانطور که پیشتر نیز به این مورد اشاره شده بود، در شرایطی که بازیکنان پیشنهادات مشابهی را ارسال کرده باشند برنده بازیکنی است که اولین پیشنهاد را ارسال کرده باشد. بنابراین بهترین و مطمئن ترین راه افزایش پیشنهاد نسبت به پیشنهاد بازیکن قبلی میباشد. اگر بازیکنی در طی ارسال پیشنهادات در حراجی برنده بسته مورد نظر نباشد، %50 منابع پیشنهادی او برای آن بسته پس از اتمام حراجی از دست خواهد رفت.

بازیکنانی که دارای حساب پلاتیونم و پرمیوم هستند تنها %10 منابع پیشنهادی را در صورت عدم موفقیت در حراجی از دست میدهند.

درصورتیکه در زمان حراج بازیکنی از گزینه خرید سریع استفاده کند و بسته را بدست بیاورد، بازیکنان دیگر همچنان به ارسال پیشنهادات ادامه خواهند داد و بر پیشنهادات آنها تاثیری نخواهد گذاشت.

همچنین اگر بازیکنی در حین ارسال پیشنهاد، تصمیم بگیرد که بسته را خریداری کند، %100 منابعی که قبلا پیشنهاد داده است به او بازگردانده میشود.

در این حراجی بازیکنی که از خرید سریع استفاده کرده است میتواند دوباره برای همان بسته پیشنهاد ارسال کند ولی نمیتواند آنرا دوباره با استفاده از خرید سریع خریداری کند.

ارسال پیشنهاد از ساعت 00:00 تا 09:00 سرور امکان پذیر نمیباشد.

بازگشت به بالا