بازآرایی پروازها

پروازهای خائناندر این منو شما میتوانید ترتیب پروازها را تغییر دهید. شما اینکار را میتوانید برای سیاره شخصی خود و یا سیاره تیمی انجام دهید.توجه داشته باشید که این تغییر تنها برای حساب شخصی شما و منوی مربوط به شما تغییر میکند.شما میتوانید همیشه به این منو دسترسی داشته باشید. نشان مورد نظر در کنار منو ماموریتها قرار دارد.![][image_rearrange_flights_right]

بازگشت به بالا