آژانس ملی درآمد

پیمان عدم تجاوز یک پیان یکطرفه میباشد که میتواند در صورت عدم وجود هیچ رابطه ای بین دو اتحاد برقرار شود. معنی این پیمان این است که اتحاد شروع کننده هیچ تهاجمی را بر علیه اتحادی که با آن پیمان عدم تجاوز دارد آغاز نمیکند.

  • مادامیکه این پیمان فعال است، اعضای اتحادی که آنرا اعلام کرده اند نمیتوانند به اتحاد دیگر حمله کنند. اعضای اتحاد دیگر میتوانند به اتحاد اعلام کننده پیمان حمله کنند مگر اینکه آن اتحاد نیز برای پیمان عدم تجاوز درخواست ارسال کرده باشد و مورد قبول واقع شده باشد.
  • این پیمان پس از تایید قابل اجرا میباشد.
  • پیمان تنها توسط اتحاد پیشنهاد دهنده میتواند لغو گردد.
  • برای لغو این پیمان حداقل 72 ساعت از اعلام آن باید سپری شده باشد.
  • این پیمان نمیتواند جایگزین هیچ یک از پیمانهای جاری باشد.
  • ارسال این پیمان محدودیتی ندارد.

بازگشت به بالا