محافظت پلاتینیوم

محافظت پلاتینوم مانند حالت محافظت معمولی میباشد. هر بازیکن میتواند یکبار در ماه این گزینه را فعال کند. این محافظت 3 روز به طول می انجامد و هزینه آن 30 ستاره میباشد. محافظت پلاتینوم باعث محافظت همه سیارات بازیکن میگردد و نمیتواند زودتر از 72 ساعت پس از فعالسازی لغو گردد. هیچ پیش نیازی سطحی برای فعال کردن حالت محافظت پلاتینوم وجود ندارد.

محافظت پلاتینوم میتواند حداقل 48 ساعت پس از پایان هر نوع محافظت فعال گردد. توجه داشته باشید که دوره یکماه مورد اشاره براساس ماه تقویمی میباشد.

بازگشت به بالا