فلز

فلزات از مهمترین منابع بازی نمکسیا هستند، فلزات در موارد زیر بکار میروند:

راه های کسب فلز:

  • ساختمانهایی که فلزات تولید میکنند - منابع اصلی معدن فلز/ربات تولیدکننده فلز/استخراج کننده فلز است. به طبع هرچه سطح این ساختمانها بالاتر باشد، تولیدات نیز بیشتر خواهد بود. همچنین توجه داشته باشید که در هر سیاره میتوانید تا سه ساختمان تولید فلزات داشته باشید.
  • میزان فلزات دریافتی از تولیدات به سطح دانش ریاضی و ویژگی تولید کننده فلز شما بستگی دارد.
  • حمله - پس از یک نبرد موفق سفینه های شما ابتدا فلز غارت میکنند.
  • راهزنی - با راهزنی در سیاره دشمن شما ابتدا فلزات بدست می آورید.
  • بازیافت ضایعات - پس از هر نبرد شما میتوانید با جمع آوری و بازیافت ضایعات فلزات بدست آورید.
  • تجارت منابع - در مرکز تجارت کنفدراسیون/ترتیس/نوکس میتوانید با بازیکنان دیگر منابع رد و بدل کنید.
  • تبادل سفینه - با مبادله سفینه با منابع در مارکت سفینه ( برای کنفدراسیون/ترتیس/نوکس).
  • وام گرفتن از بانک

بازگشت به بالا