پیوستن به اتحاد

بازیکنی که عضو هیچ اتحادی نیست میتواند برای عضویت در اتحاد درخواست ارسال کند. درخواست برای رئیس اتحاد فرستاده میشود. درخواست ارسالی به مدت 5 روز فعال میباشد و پس از آن غیرفعال میگردد. درخواست ارسالی شامل یکی از شرایط زیر میگردد:

  • قبول - بازیکن عضو آن اتحاد میگردد و پیامی حاوی قبول عضویت دریافت میکند.
  • رد - درخواست مورد قبول واقع نشده است، بازیکن پیامی حاوی عدم تایید درخواست دریافت خواهد کرد.
  • بدون پاسخ - پس از 5 روز درخواست بطور خودکار حذف یشود و بازیکن عضو اتحاد نخواهد بود.

بازیکن میتواند بطور شخصی درخواست های عضویت ارسالی را لغو کند. با انجام اینکار درخواست بطور حذف خواهد شد.اگر بازیکنی برای عضویت در چند اتحاد درخواست ارسال کرده باشد، پس از قبول اولین درخواست ارسالی، باقی درخواست ها بطور خودکار لغو میگردند و اعتبار ندارند.اگر بازیکنی اتحادی را ترک کند و یا اینکه از یک اتحاد اخراج شود، حداقل باید 5 روز برای ارسال درخواست عضویت در اتحاد صبر کند. درصوتیکه بازیکن درخواست عضویت را شخصا لغو کند، محدودیت زمانی برای ارسال درخواست دوباره نخواهد داشت.

بازگشت به بالا