بیمه کهکشانی

بیمه ی کهکشانی

هر شب اتفاقات تصادفی برای 3 درصد ( %3 ) از بازیکنان بازی در تمامی کیهان رخ خواهد داد. این اتفاقات می تواند برای این بازیکنان خوشایند و یا ناخوشایند باشد که در آن، شانس برای هر دو نوع رویداد با توجه به مشخصه های مختلف متفاوت می باشد. اگر شما ترجیح می دهید که به این اتفاقات تصادفی وابسته نباشید، ما به شما، بیمه ی کهکشانی را پیشنهاد می دهیم. بیمه کهکشانی با اعتبار قابل فعال سازی است.

  • 10 اعتبار برای 7 روز
  • 15 اعتبار برای 14 روز
  • 25 اعتبار برای 30 روز

بازگشت به بالا