تحقیق سریع

بازیکنان میتوانند از گزینه ساخت تکمیل سریع تحقیقات علمی استفاده کنند. برای استفاده از این گزینه شما باید اعتبار مصرف کرده و همچنین توجه کنید که این گزینه هر 72 ساعت یکبار در دسترس شما میباشد. هزینه تکمیل سریع بستگی به زمان باقی مانده از تحقیق دارد و برای هر ساعت باقی مانده تا پایان تحقیق 15 اعتبار است.

شما میتوانید تنها برای تحقیقاتی که شروع شده اند از این گزینه استفاده کنید.

توجه: دانش جهان های موازی نمیتواند بطور سریع تکمیل گردد!

بازگشت به بالا