جاسوسی

اطلاعات پایهپروازهای جاسوسی برای جمع آوری اطلاعات درباره بازیکنان دیگر انجام میگیند. پروازهای جاسوسی تنها توسط سفینه های جاسوسی انجام میگیرد. کاوشگر جاسوسی/ربات جاسوسی/دهین نوکس.چگونه جاسوسی کنیم؟جاسوسی بهمراه پرواز جاسوسی به سیاره دشمن ارسال میگردد.هر سفینه تنها میتواند یکبار جاسوسی کند و برای جاسسی دوباره، شما باید پرواز جداگانه ای را ارسال کنید.پس از رسیدن پرواز جاسوسی به سیاره هدف، سفینه در سیاره دشمن باقی خواهد ماند تا زمانیکه شما آنرا دوباره فرا بخوانید و یا اینکه توسط دشمن نابود گردد. سفینه جاسوس میتواند توسط سفینه فرمانده دشمن نابود شود.مادامیکه سفینه جاسوسی شما در سیاره دشمن است، میتوانید درخواست گزارش جاسوسی را انجام دهید.![][image_advice_th]* فاصله درخواست گزارش از سفینه جاسوسی شما در سیاره دشمن به سطح جاسوسی شما بستگی دارد. در سطح یک شما میتوانید هر 30 ثانیه درخواست گزارش جاسوسی جدیدی را اراسل کنید. با افزایش هر سطح جاسوسی این زیمان یک ثانیه کاهش میابد. بنابراین در سطح 20 جاسوسی شما میتوانید هر 11 ثانیه یکبار درخواست گزارش کنید.حداکثر تعداد جاسوسی در یک زمان برابر است با:سیستم رادار +1 ضربدر 1.5 ضربدر 4گزارشسه نوع گزارش وجود دارند:

  • کامل- اطلاعات منابع، انرژی، دفاع، جمعیت سیاره و سفینه ها.
  • جزئی- اطلاعات انرژی، منابع و دفاع.
  • پایه- اطلاعات انرژی و منابع.

با افزایش سطح جاسوسی شما میتوانید اطلاعات کاملتری را دریافت کنید.![][image_advice_th]توجه داشته باشید که شما نمیتوانید اطلاعاتی را از سفینه های جاسوسی که در سیاراه های مصون و یا در حالت تعطیلات هستند را دریافت کنید.نوع گزارش دریافتی:نوع گزارش دریافتی شما و شانس دریافت گزارش ها در جدول زیر به نمایش در آمده است.- L1 - سطح جاسوسی مهاجم - L2 - سطح جاسوسی مدافع

L1 - L2 =

کامل

جزئی

پایه

4 یا بیشتر90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 یا کمتر0%0%100%

تست جاسوسیاطلاعاتبرای اینکه شما بدانید آیا جاسوسی در سیاره شما وجود دارد یا نه، باید به منوی دانش بروید. بروی اسکن برای ربات جاسوس کلیک کنید، شما همچنین میتوانید بروی اسکن برای جاسوس در سیاره نیز کلیک کنید.شما میتوانید براساس سطح جاسوسی خود اسکن های بیشتری را با افزایش آن انجام دهید. همچنین این اسکن به ساختارهای دفاعی سیاره شما مانند میدان الکترونیکی سیاره/ماتریکس سیاره/زره سطحی بستگی دارد.در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتری را مشاهده کنید:

سطح جاسوسیبدون سپر (دقیقه)با سپر (دقیقه)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • دنیای بی انتهاشانس شناساییشانس پیدا شدن سفینه های جاسوسی در زمان اسکن کردن به سطح جاسوسی بستگی دارد. برای جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:- L1 - سطح جاسوسی مدافع
  • L2 - سطح جاسوسی مهاجم

L1 - L2 =شانس پیدا کردن جاسوسشانس عدم پیدا کردن جاسوس
4 یا بیشتر100%0%
2 or 375%25%
-1 to 150%50%
-2 or -325%75%
-4 یا کمتر5%95%

وقتی که ربات جاسوس کشف شد، شانس تخریب و انهدام آن وحود دارد.- درصورتیکه ربات جاسوسی در سیاره ای دارای میدان الکترونیکی سیاره/ماتریکس سیاره/زره سطحی باشد %30 شانس تخریب وانهدام آن وجود دارد. - درصورتیکه ربات جاسوسی در سیاره ای باشد که میدان الکترونیکی سیاره/ماتریکس سیاره/زره سطحی نداشته باشد %100 شانس تخریب وانهدام آن وجود دارد.

بازگشت به بالا