بافت یونی

اطلاعات

یک یون، یک اتم یا مولکول است که مجموع تعداد الکترون هایش برابر با مجموع پروتون ها نیست، و بنابراین دارای یک بار مثبت یا منفی است. تعداد زیادی از یون های مثبت در بافت های یونی به کار رفته اند زیرا مقدار زیادی انرژی تولید می کنند که به آسانی می تواند سفینه های دشمن را نابود کند.

هدف: پدافند سیاره

آمارتعداد
حمله1,500
زندگی17,100
نوع اسلحهیوم
نوع زرهسنگین
قدرت زره9%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه5
بار0
زمان00:19:11
سرعت0
هزینه سوخت0
عزینه فلز15,350
هزینه مواد معدنی7,675
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 5 -فیزیکدر سطح 5

بازگشت به بالا