مناطق سیاره ی تیمی

در هر سیاره تیمی 6 منطقه وجود دارد، 3 منطقه منابع، یک منطقه صنعتی، یک منطقه نظامی و یک منطقه کهکشانی. ![][image_team_planet_1] 6 منطقه موجود در هر سیاره تیمی:

  • منطقه منابع کنفدراسیون (3)
  • منطقه منابع ترتس (1)
  • منطقه منابع نوکس (2)
  • منطقه صنعتی (6)
  • منطقه نظامی (4)
  • منطقه کهکشانی(5)

هر منطقه منابع شامل موارد زیر میباشد:- معدن فلز/ ربات فلز/ استخراج کننده فلز (3); - استخراج کننده مواد معدنی/ ربات مواد معدنی/ معدن مواد معدنی (2); - پالایشگاه گاز/ کاوشگر گاز/ محظه گاز (2); - پنل خوشیدی/ ربات تبدیل کننده مادون قرمز/ جذب کننده خورشیدی; - واحد هسته ای/ ربات اورانیوم/ جدب کننده اورانیوم; - آشیانه/ غار (آشیانه)/ زمین فرود که دارای سه برابر ظرفیت است. (سیاره تیمی دارای ظرفیت 9 برابر است).

هر منطقه صنعتی شامل موراد زیر میباشد:- انیار فلز/ مخزن فلز/ محفظه فلز; - انبار مواد معدنی/ مخزن مواد معدنی/ محفظه مواد معدنی; - تانک گاز/ محفظه گاز/ حباب گاز; - کارخانه/ محوطه ساختمان/ دگرگونی عایق با دو برابر ربات; - واحد بازیافت/ محوطه ضایعات/ مبدل بازیافت; - تاسیسات ترتس/ دگرگونی عایق با دو برابر ربات(1 برای هر نژاد).

هر منطقه نظامی شامل موراد زیر میباشد:- آزمایشگاه/ تاسیسات آزمایشگاهی/ ذهن برتر (برای همه نژادها); - درگاه ستاره/ درگاه فضا/ کانال فضا (برای همه نژادها); - کارخانه سفینه سازی (برای هر نژاد بطور جداگانه).

منطقه کهکشانی دارای 3 هرم و دروازه غولپیکر کهکشانی میباشد.

بازگشت به بالا