نگاه کلی به رویدادهای تصادفی

در نمکسیا رویدادهای اتفاقی شبانه وجود دارد که برای %3 بازیکنان اتفاق می افتد. این رویدادها یا مثبت هستند یا منفی.درصورتیکه شما نمیخواهید دستخوش این رویدادها بشوید، هم مثبت هم نفی، باید گزینه بیمه کهکشانی را مورد استفاده قرار دهید.

توجه: رویدادهای اتفاقی تنها بر سیاره اصلی بازیکنان تاثیر میگذارد.

بازگشت به بالا