ویژگی ها

اطلاعات

ویژگی ها امکانی هستند برای کمک به شما در توسعه سریعتر سیاره هایتان. هر ویژگی برای فعال سازی 50 سکه یا 9 ستاره هزینه دارد و 7 روز فعال خواهد بود. اگر شما 1 قبل از سر رسیدن پایان یک ویژگی آنرا برای 7 روز دیگر فعال کنید 1 روز جایزه دریافت خواهید کرد.

انواع ویژگیها و امتیازات آنها :

  • سازنده : 15% ساخت ساختمان سریعتر
  • دانشمند : 15% تحقیق دانش سریعتر
  • اقتصاددان : 10% سفینه ها و پدافندها ارزانتر
  • مهندسی : 10% درآمد انرژی بیشتر
  • حامل : 25% ظرفیت بیشتر انبارها
  • اسکان دهنده : 10% ظرفیت بیشتر آشیانه (این ویژگی در سیاره هایی که آشیانه/غار/آشیانه نوکس سطح 20 دارند ظرفیت را اضافه نخواهد کرد)
  • تولید کننده فلز / تولید کننده مواد معدنی / تولید کننده گاز – 20% افزایش درآمد منابع (فلز, مواد معدنی یا گاز);

تخصص ها تاثیری بر سیاره تیمی ندارند

تخصص ها قابل لغو کردن نیستند

بازگشت به بالا