تغییر نام کاربری

همه بازیکنان توانایی و حق تغییر نام خود را دارند. نامی که در صفحه رده بندی، اتحاد، کهکشان و پروفایل آنها به نمایش در می آید قابل تغییر است.

توجه داشته باشید که شما تنها نام خود در بازی را میتوانید عوض کنید و همچنان باید به وسیله نام کاربری زمان ثبتا نام خود که غیرقابل تغییر است وارد بازی شوید.

هر بازیکن تنها میتواند یکبار نام خود را رایگان تغییر دهد و از آن پس برای هر تغییر باید هزینه ای معادل 100 اعتبار را پرداخت کند.

شما میتوانید تنها یکبار در هر 7 روز نام خود را تغییر دهید.

بازگشت به بالا