تخریب سیاره

سیارات در صورتیکه توسط سفینه هایی با توانایی نابودی سیاره مورد حمله قرار بگیرند میتوانند نابود شوند. میزان موفقیت در نابودی سیاره به تعداد این سفینه ها و قدرت بازیکن مدافع بستگی دارد.

بازگشت به بالا