نگاه کلی به منابع

هر امپراطوری فضایی برای رشد و توسعه و مقابله با دشمنان به منابع نیاز دارد. اگر امپراطور قصد پیروزی دارد باید در مصرف منابع دقت زیادی به خرج دهد. سه نوع منابع اقتصادی در بازی نمکسیا وجود دارد. آنها برای ساخت ساختمانها، ساخت سفینه و پدافندها،ارتقاء سفینه ها و تحقیق علوم بکار می روند. منابع اقتصادی سه نوع هستند: فلز، مواد معدنی و گاز. بدون مقادیر کافی از این منابع امپراطوری شما محکوم به شکست است.

هنگامی که یک فرایندی که به منابع اقتصادی نیاز دارد شروع می شود و پس از آن لغو می شود بخشی از منابع بازگردانده می شوند. در زیر انواع فرایندها و میزان منابع بازگردانده شده مشخص شده اند:

  • ساخت ساختمان 70% منابع و کل انرژی مورد نیاز همان سطح
  • ساخت سفینه و پدافند 40% تا 60% منابع
  • ارتقاء سفینه 60% تا 80% منابع و کل امتیاز ارتقاء
  • تحقیق دانش 60% تا 80% منابع
  • تخریب یک سطح از ساختمان ساخته شده 50% تا 80% منابع مصرف شده و کل انرژی مورد نیاز همان سطح

در کنار منابع اقتصادی دو نوع دیگر از منابع وجود دارد که به اندازه آنها از امیت برخوردارند. انرژی و اوزون که انرژی برای تامین ساختمانهای هر سیاره مورد استفاده است و اوزون که یک منبع زیست محیطی است که بر درآمد انرژی در سیاره تاثیرگذار است.

یکی از مهمترین منابع بازی ضایعات است. ممکن است بپرسید ضایعات چه اهمیتی دارد؟ اما در واقع ضایعات طلای خالص است. این منبع که از نبردها و در اثر نابودی سفینه ها به وجود می آید قابل تبدیل به هر سه منبع اقتصادی است.

آشیانه بیانگر ظرفیت نگهداری سفینه در هر سیاره است. دقت کنید که آشیانه سفینه های در حال پرواز برای آنها رزرو می شود و فقط پروازهای استقرار پس از رسیدن سفینه ها از آشیانه مبدا کم می شوند. اگر آشیانه کافی در سیاره وجود نداشته باشد سفینه ها و پدافندها قابل ساختن نیستند.

بازگشت به بالا