درجات

رده ها توسط رهبر اتحاد به بازیکنان اتحاد اهدا میشود. هر رده دارای دو جنبه فعالیت برای فرد دریاف کننده است، فعالیت در سیاره تیمی و فعالیتهای آن بازیکن در اتحاد. در نمکسیا پنج رتبه وجود دارند که به شرح زیر میباشند:

رتبهدر اتحاددر سیاره تیمی
ستوانارسال پیام گروهیمرور سیاره تیمی
کاپیتانارسال پیام گروهیمرور سیاره تیمی
مدیریت انجمنساخت در منطقه منابع
سرگردارسال پیام گروهیمرور سیاره تیمی
مدیریت انجمنساخت در منطقه منابع
ساخت در منطقه صنعتی
ساخت در منطقه فرمانداری
ساخت سفینه و واحدهای دفاعی
تحقیق دانش
ژنرالارسال پیام گروهیمرور سیاره تیمی
مدیریت انجمنساخت در منطقه منابع
ساخت در منطقه صنعتی
ساخت در منطقه فرمانداری
ساخت سفینه و واحدهای دفاعی
تحقیق دانش
ساخت در منطقه کهکشان
ارسال سفینه
دیپلماتارسال پیام گروهیمرور سیاره تیمی
مدیریت انجمنساخت در منطقه منابع
تغییر اطلاعات اتحادساخت در منطقه صنعتی
مدیریت روابط اتحادساخت در منطقه فرمانداری
مرور اعضاساخت سفینه و واحدهای دفاعی
تحقیق دانش
ساخت در منطقه کهکشان
ارسال سفینه

بازگشت به بالا