حساب پلاتینیوم پرمیوم

حساب پلاتینوم تنها میتواند توسط ستاره فعال گردد. حساب پلاتیونم امکاناتی به بازیکن میدهد که در حسابهای پرمیوم و بازیکنان غیر پرمیوم موجود نمیباشد. شما میتوانید حساب پلاتینوم خود را توسط 20 ستاره و برای مدت 7 روز فعال کنید. برتری های حساب پلاتینوم به شرح زیر میباشد:

  • ساخت 6 ساختمان در یک زمان
  • انجام 6 تحقیق در یک زمان
  • دستور 6 ارتقا در یک زمان
  • شما میتوانید تا 4 ساختمان، تحقیق و یا ارتقا را در هر 24 ساعت بطور سریع خاتمه دهید.
  • اجازه ارسال 4 ماجراجویی فضایی در هر 24 ساعت.
  • خرید منابع هر 12 ساعت

گزینه های پرمیوم و پلاتینوم به شکلی طراحی شده اند که در روند بازی تاثیری نداشته باشند و تنها بازیکنانی که علاقه دارند در وقت صرفه جویی کنند میتوانند از آنها استفاده کنند.

بازگشت به بالا