سطح های اتحاد

اطلاعات

سطح اتحاد یک شاخص مهم برای نشان دادن قدرت اتحاد میباشد. هنگامی که باریکنان یک اتحاد برای پیشرفت سیاره تیمی همکاری میکنند؛سطح اتحاد با توجه به امتیاز بدست آورده شده افرایش میابد امتیاز های اتحاد.

توانایی بدست می آوردبرای رسیدنبه هر سطح, اتحاد یک امتیاز،.

سطح امتیاز اتحاد
1 5000
2 6750
3 8500
4 10250
5 12000
6 13750
7 15500
8 17250
9 19000
10 20750
11 22500
12 24250
13 26000
14 27750
15 29500
16 31250
17 33000
18 34750
19 36500
20 38250
21 40000
22 41750
23 43500
24 45250
25 47000

امتیاز های اتحاد

پس از ساخت سیاره تیمی؛ هر اتحاد شروع به دریافت مقدار مشخصی از امتیاز اتحاد به ازای فعالیت بازیکنانش میکند:

  • هر ** 10.000 منابع ارسال شده ** سیاره تیمی ** 1 امتیاز اتحاد ارائه میدهد**.
  • هر ** 1.000 امتیاز نبرد دریافت شده ** برای اتحاد ** 1 امتیاز اتحاد دریافت میکنید**.
  • هر ** 10 جمعیت مستقر شده ** بروی سیاره تیمی ** 1 امتیاز اتحاد دریافت میکنید**.

بازگشت به بالا