ویران کن

اطلاعات

مهارت ویران کن شما را در نبرد برای تخریب سفینه های دشمن افزایش میدهد. این مهارت میتواند برای همه سفینه ها بجز رزم ناو/رهگیر/نمسیس که خود این قابلیت را ارائه میکنند فعال شود. این قابلیت جدای از قدرت سفینه فرماندهی افعی و علوم اضافی خسارت حیاتی است.

پاداش : شانس خسارت حیاتی (2 تا 2.5 برابر قدرت حمله معمولی) بر سفینه های دشمن

هر سفینه دارای درصد خاصی میباشد که به نژاد آن بستگی دارد.

درصد شانس اعمال مهارت:

حداکثر شانس %50 میباشد که برابر با 1000 رزم ناو، 1366 رهگیر و یا 3333 نمسیس است.

بازگشت به بالا