استراحت

حالت استراحت برای بازیکنانی است که نمیتوانند به دلایلی بطور موقت به حساب خود سرکشی کنند. با فعالسازی حالت استراحت، تمامی فعالیت های بازیکن متوقف میگردد. هیچ منابعی تولید نمیگردد و ساخت و ساز ساختمان ها و سفینه ها متوقف میگردد.

توجه داشته باشید که حملاتی که قبل از فعال کردن حالت استراحت بسوی شما ارسال شده اند متوقف نخواهند شد.

حالت استراحت برای مدت 20 روز میباشد مگر اینکه بازیکن بطور دلخواه آنرا لغو کند. درصویتکه بازیکن بخواهد حالت استراحت را در کمتر از 24 ساعت لغو کند، باید 100 اعتبار پردخت کند. پس از لغو حالت استراحت، بازیکن حداقل باید 48 ساعت برای فعال کردن دوباره حالت استراحت صبر کند. توجه داشته باشید که این مورد به داشتن حالت استراحت پلاتینوم بستگی ندارد و همیشه باید مورد توجه قرار بگیرد.

هر بازیکن میتواند سه بار در ماه از این گزینه استفاده کند. توجه داشته باشید که این تعداد از جدای استراحت پلاتینوم شما میباشد. توجه داشته باشید که یکماه مورد اشاره بر اساس ماه تقویمی میباشد.

توجه داشته باشید که اگر بازیکن پس از 14 روز از فعالسازی حالت استراحت به حساب خود سرکشی نکند، همه منابعی که بیش از 500.000 میباشند به 500.000 کاهش میابند.

بازگشت به بالا