صف ساخت و ساز در سیاره

صف ساخت به بازیکنان اجازه برنامه ریزی برای ساخت ساختمان، تحقیقات و ارتقاها را میدهد.

صف ساخت ساختمانها به بازیکنان اجازه میدهد که 3 دستور ساخت را ارسال کنند، این تعداد برای بازیکنانی که پرمیوم دارند 5 ساختمان و برای بازیکنان حساب پلاتینوم 6 ساختمان است. ساختمانها به ترتیب صف ساخت یکی پس از دیگری ساخته میشوند. توجه داشته باشید که اگر ساختمان های مورد نظر در حال ساخت در دو منطقه جداگانه باشند، میتوانند در یک زمان ساخته شوند. بطور مثال معدن فلزات و انبار فلزات بدلیل اینکه در دو منطقه متفاوت هستند در یک زمان میتوانند ساخته شوند.

صف تحقیقات نیز مانند ساختمان میباشد، 3 تحقیق برای همه بازیکنان، 5 تحقیق برای دارندگان پرمیوم و 6 تحقیق برای دارندگان پلاتینوم.قوانین مشابه برای ارتقا ها نیز پایدار میباشند.

3 ارتقا برای همه بازیکنان، 5 ارتقابرای دارندگان پرمیوم و 6 ارتقابرای دارندگان پلاتینوم.اگر ساخت، تحقیق و یا ارتقا در حال انجام لغو شود، گزینه بعدی شروع به ساخت میشود. در صورتیکه شما موردی را لغو کنید که پیش نیاز شروع تحقیق، ارتقا و یا ساخت بعدی باشد، صف ساخت بطور کلی متوقف میگردد.

بازگشت به بالا