برج بالستیک

اطلاعات

این پدافند اولین قدرت دفاعی برای کنفدراسیون ها می باشد. این پدافند یک برج بسیار کوچک است که یک لیزر با قدرت کافی برای نابود کردن یک ناوگان حمل و نقل یا سفینه های جنگی ضعیف را دارد. ساخت آن آسان است و همچنین به آسانی نابود می شود.

هدف: پدافند سیاره

آمارمقدار
حمله75
جان8,250
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه1
بار0
زمان00:03:17
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز2,625
هزینه مواد معدنی1,313
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 2

بازگشت به بالا