نگاه کلی به کهکشان

کهکشان قسمتی از کیهان میباشد. تعداد کهکشانها در بازی به تعداد بازیکنانی که ثبت نام کرده اند بستگی دارد. در شروع بازی یک کهکشان وجود دارد و با ثبت نام 700 بازیکن در آن، کهکشان جدیدی ایجاد میگردد و بازیکنان به ترتیب در کهکشان های بعدی ثبت نام میکنند.حداکثر تعداد کهکشانها 20 میباشد.هر کهکشان دارای 81 سیستم میباشند که دارای خورسید و 24 میدان سیاره هستند. در هر سیستم موارد زیر وجود دارد:

  • خورشید، در مرکز قرار دارد و دارای مختصات 0 میباشد.
  • سیارات، مکانی که بازیکنان میتوانند آنرا توسعه و گسترش دهند.
  • سیاره تیمی سیاره ای که توسط یک اتحاد رشد میکند و همه بازیکنان یک اتحاد در توسعه و رشد آن سهیم هستند. سیارات تیمی توسط رهبر اتحاد بنا میشوند و سپس گسترش میابند.
  • ستاره ها، اجسام متحرکی که مختصات ثابت ندارند و در کهکشان معلق هستند. یک سیستم الزاما دارای ستاره نمیباشد.
  • ناحیه ضایعات، جایی که ضایعات باقی مانده از نبردها در سیارات در آنجا پیدا میشوند.
  • خائنین، کاراکترهای غیر بازیکنی که بازیکنان برای کسب امتیاز ارتقاء باید به آنها حمله کنند. خائنین هم مختصات ثابت ندارند و با زمان جای آنها تغییر میکند

همه موارد مورد اشاره در بالا بجز ستاره ها و خائنین دارای مختصات مشخصی هستند. در منوی کهکشان بازیکن دو عدد را مشاهده میکند، عدد اول مربوط به شماره کهکشان و عدد دوم مربوط به شماره سیستم میباشد.

بازگشت به بالا