مهاجر

اطلاعات

![][image_ship_10_thumb_1]اين يک سفينه کلونی ساز عظيم الجثه است، قادر به انتقال همه تجهيزات و پرسنل لازم برای ساخت يک کلونی کاملا در حال کار. اين سفينه مقدار کمی از منابع را می تواند حمل کند. بعد از فرود بر سياره انتخاب شده، بدنه بزرگ سفينه به عنوان مرکز فرماندهی به کار می رود. به خاطر ساختار غول پيکر آن و موتورهای نه چندان بی عيب، این سفینه به طور قابل انتظاری کند است. مهاجر با تسلیحاتی کوچک و یک ظرفیت حمل و نقل نسبتا بزرگ تجهيز شده است.

هدف: کلونی سازی

آمار

آمارميزان
حمله400
جان40000
آشيانه12
محموله7500
سرعت5000
مصرف سوخت1500
زمان ساخت3500 ثانیه
هزينه فلز12200
هزينه مواد معدنی25000
هزينه گاز10000
هزينه يگان ها1 ذهن نوکس
اسلحهليزر
نوع زرهسخت
قدرت زره10%
ارتقا ها برحسب سطح

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 4 -سوخت سلولیدر سطح 3ارتقاهای کارخانه

اين سفينههيچارتقای کارخانه ای ندارد.

بازگشت به بالا