اوزون

اوزون دو نوع کاربرد دارد، با کاهش میزان اوزون تولید انرژی سیاره افزایش میابد، ولی در صورتیکه سطح آن بسیار کم شود، میتواند تولیدات سیاره و کل سیاره را قفل کند.

هر سیاره دارای 15000 امتیاز اوزون است که بطور روزانه کاهش میابد. هر سطح ساختمان میزان اوزون را 10 امتیاز بطور روزانه کاهش میدهد.

توجه داشته باشید که اوزون بر روی سیاره تیمی تاثیری ندارد.

پاداش تولید انرژی

کم شدن اوزون پاداش تولید انرژی را بهمراه دارد، اوزون کمتر باعث رسیدن نور خورشید بیشتر به سیاره میگردد و تولید انرژی افزایش میابد. در جدول زیر شما سطح اوزون و تولیدات را مشاهده میکنید.

Ozone Bonus
15.000 تا 10.001 0%
10.000 تا 7.001 10%
7.000 تا 5.001 25%
5.000 تا 3.501 40%
3.500 تا 2.501 55%
2.500 تا 1.501 70%
1.500 تا 751 85%
750 تا 0 100%

قفل شدن سیاره

کاهش اوزون به تولید انرژی کمک میکند، ولی کاهش اوزون به سطح زیر 100 باعث توقف تولید انرژی میگردد و سیاره تا زمانی که سطح اوزون افزایش نیابد قابل استفاده نیست.

راه های بدست آوردن اوزون:

  • خرید اوزون توسط اعتبار از منوی پریمیوم
  • تحقیق اکولوژی، هر سطح ارتقا باعث افزایش تولیدات روزانه اوزون به میزان 250 واحد میگردد. -تخریب سطح بعضی از ساختمانها، در واقع شما با اینکار اوزون بیشتری تولید نمیکنید ولی مصرف اوزون را کاهش میدهید.

بازگشت به بالا