مواد معدنی

مواد معدنی برای یک سیاره در حال رشد بسیار موثر هستند و در موارد زیر کاربرد دارند:

راه های بدست آوردن مواد معدنی :

  • ساختمانهای تولید مواد معدنی - منبع اصلی مواد معدنی استخراج کننده مواد معدنی/ربات تولید کننده مواد معدنی/استخراج کننده مواد معدنی است. هرچقدر سطح ساختمانهای تولید مواد معدنی بالاتر باشد، تولیدات مواد معدنی بیشتر خواهد بود. هر سیاره میتواند حداکثر دو ساختمان تولید مواد معدنی داشته باشد.
  • میزان فلزات دریافتی از تولیدات به سطح دانش ریاضی و ویژگی تولید کننده مواد معدنی شما بستگی دارد.
  • حمله - پس از یک نبرد موفق سفینه های شما پس از فلز مواد معدنی غارت میکنند.
  • راهزنی - با راهزنی در سیاره دشمن شما ابتدا فلزات و سپس مواد معدنی بدست می آورید.
  • بازیافت ضایعات - پس از هر نبرد شما میتوانید با جمع آوری و بازیافت ضایعات مواد معدنی بدست آورید.
  • تجارت منابع - در مرکز تجارت [کنفدراسیون][link_help_de_confederation_trade]/[ترتیس][link_help_de_terteths_trade]/[نوکس][link_help_de_noxis_trade] میتوانید با بازیکنان دیگر منابع رد و بدل کنید.
  • تبادل سفینه - با مبادله سفینه با منابع در مارکت سفینه ( برای کنفدراسیون/ترتیس/نوکس).
  • وام گرفتن از بانک

بازگشت به بالا