جابجایی سیاره

این گزینه به بازیکنان اجازه میدهد که سیارات متعلق به خود را به مختصات دیگری منتقل کنند. سیاره بهمراه ساختمانها، سفینه ها، منابع و ارتقاهای در حال انجام منتقل میگردد و تنها باید به ماموریت های در حال انجام در زمان انتقال دقت کنید.

گزینه مورد اشاره در سیاره تیمی وجود ندارد و شما نمیتوانید این گزینه را در سیاره تیمی مشاهده کنید.

گزینه انتقال سیاره میتواند هر 30 روز یکبار و با هزینه 300 اعتبار مورد استفاده قرار بگیرد.

پیش نیاز ها :

  • این گزینه نباید در 30 روز گذشته در سیاره مورد نظر مورد استفاده قرار گرفته باشد
  • مختصات مورد نظر برای انتقال باید در منوی کهکشان قابل رویت باشد
  • مختصات مورد نظر باید آزاد باشد و سیاره دیگری در آن مختصات نباشد
  • هیچ پروازی شامل تهاجمی، جاسوسی و یا مخفی در آن سیاره در حال انجام نباشد
  • هیچ پرواز دشمن، جاسوسی دشمن و یا مخفی از سوی دشمن در آن سیاره وجود نداشته باشد

پس از تغییر مکان سیاره هیچ حمله و تهاجمی تا 24 ساعت قابل اجرا نمیباشد.

برای استفاده از این گزینه به منوی پرمیوم -> تغییر مکان (با استفاده از منو سیاره مورد نظر خود را انتخاب کنید) > انتخاب مختصات(بطور مثال 2:41:15)

بازگشت به بالا