قدرت مگا

اطلاعات

قدرت مگا مهارتی است که شانس افزایش خسارت سفینه های شما را به شما می دهد. قدرت حمله تمام سفینه های خودی (بجز جالوت) افزایش می یابد.

جالوت دارای این مهارت می باشد.

یک شانس برای عمل کردن این مهارت وجود دارد. همین طور درصدی برای قدرت مگا وجود دارد. هر جالوت 0.14% شانس و 0.09% قدرت مگا می دهد. حداکثر آن 70% شانس برای کار کردن مهارت و 80% قدرت مگا است (برای این که حداکثر مقدار را داشته باشید شما در مجموع به 890 جالوت نیاز دارید). شانس و درصد قدرت مگا در هر راند نبرد براساس جالوتهای باقی مانده محاسبه می شود.

بازگشت به بالا