سفینه ها در سیاره ی تیمی

انواع سفینه ها توسط افراد مشخصی در سیاره تیمی قابل ساخت میباشند. همه سفینه های اعضا میتوانند در سیاره تیمی فرو بیایند. سفینه های مستقر و یا ساخته شده در سیاره تیمی نمیتوانند به ماموریت فرستاده شوند. سه خط تولید سفینه در سیاره تیمی وجود دارد، هر صف تولید برای یک نژاد. هر نژاد سفینه های مربوط به خود را میسازد.

بازگشت به بالا