علوم ( تحقیقات ) در سیاره ی تیمی

دانش در سیاره تیمی بطور جداگانه ارتقا میابد. بدین معنی که وقتی بازیکنانی در یک اتحاد در سیاره تیمی مستقر میشوند باید تحقیقات را از نو شروع کنند. این دسته از تحقیقات بروی همه اعضای تیم اثر میگذارند. توجه داشته باشید که تحقیقاتی که در سیاره تیمی انجام میپذیرد بروی سیاره شخصی بازکن تاثیری نمیگذارد.دانشهای استاندارد در سیاره تیمی وجود دارند، شما میتوانید همه آنها را ارتقا دهید. بعلاوه آنها شما سه تحقیق اضافی در سیاره تیمی دارید که میتوانید آنها را نیز تکمیل کنید.تحقیق اکولوژی در سیاره تیمی وجود ندارد و این سیاره تحت تاثیر اوزون نمیباشد.کتابخانه پاداشی معادل %4.5 سرعت بیشتر برای هر مرحله از تحقیق به شما میدهد. (بجای %3). بدین معنی که حداکثر پاداش %90 میباشد.

بازگشت به بالا