افزایش زره

اطلاعات

افزایش زره یک مهارت قطعی است که باعث افزایش قدرت زره همه سفینه ها بجز رزم ناو جنگی/ناوگان فضایی/شبح میشود.

پاداش: افزایش زره سفینه های جنگی

هر سفینه دارای درصد خاصی از افزایش است که به شرح زیر میباشد:

  • رزم ناو جنگی : 0.038% برای هر سفینه
  • ناوگان فضایی : 0.025% برای هر سفینه
  • شبح : 0.018% برای هر سفینه

حداکثر افزایش زره 30% میباشد که برابر با 789 رزم ناو جنگی ، 1200 ناوگان فضایی و 1666 شبح است.

بازگشت به بالا