ساخت و ساز در سیاره ی تیمی

در سیاره تیمی ساختمانها وجود دارند که در سیاره تیمی دقیقا مانند سیاره معمولی میباشد. تنها تفاوت آن شراکتی بودن آن با دیگر بازیکنان اتحاد میباشد. سخ منطقه منابع، هر منطقه برای یک نژاد میباشد. هر بازیکن اتحادی که اجازه فعالیت در منطقه مخصوص خود را داشته باشد، میتواند در آن منطقه ساخت و ساز ها را به انجام برساند.سه آشیانه (جمعیت) بروی سیاره تیمی وجود داردند، هر کدام دارای سه برابر ظرفیت سیاره معمولی هستند. بدین معنی که سیاره تیمی میتواند تا 9 برابر سیاره معمولی جمعیت را در خود جای دهد.در ادامه دو منطقه وجود دارند که در سیاره تیمی مشترک هستند، منطقه نظامی و منطقه صنعتی. این مناطق برای همه نژادها ترتس، کنفدراسیون و نوکس وجود دارند. بازیکنان هر نژاد تنها ساختمانهای مربوط به نژاد خود را میتوانند مشاهده کنند.ساختمانهای آزمایشگاه، تاسیسات آزمایشگاهی، ذهین برتر و درگاه فضا، دروازه فضا، کانال فضا برای همه نژادها مشترک هستند.برای ساختمانهای مورد اشاره در بالا بدلیل اشتراک آنها تنها یک صف ساخت و ارتقا وجود دارد.کارخانه، کارگاه ساخت و ساز، دگرگونی عایق دارای ربات دو برابری هستند. این ساختمانها برای همه نژاد ها موجود میباشند.در سیاره تیمی بعضی از ساختمانها مانند بانک، فرمانداری، کاخ ناظم، مرکز تجمع و مرکز تبادلات و مرکز مبادله سفینه نمیتوانند ساخته شوند.مهمترین تفاوت در منطقه کهکشانی سیاره تیمی میباشد، جایی که هرم ها و دروازه غول پیکر کهکشانی ساخته میشوند. ساخت این دورازه هدف نهایی بازی میباشد.

بازگشت به بالا