برجک یون

اطلاعات

یک یون، یک اتم یا مولکول است که مجموع تعداد الکترون هایش برابر با مجموع پروتون ها نیست، و بنابراین دارای یک بار مثبت یا منفی است. تعداد زیادی از یون های مثبت در برج های یون به کار رفته اند زیرا مقدار زیادی انرژی تولید می کنند که به آسانی می تواند سفینه های دشمن را نابود کند.

هدف: پدافند سیاره

آمارمیزان
حمله750
جان225000
آشیانه13
هزینه فلز43750
هزینه مواد معدنی21875
هزینه گاز0
اسلحهیون
نوع زرهسنگین
قدرت زره12%

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 5 -فیزیکدر سطح 5

بازگشت به بالا