تحریک

تحریک یکی از گزینه های پرمیوم در بازی برای افزایش سرعت سفینه ها در یک پرواز است. افزایش سرعت تنها برای پرواز مورد نظر شما میباشد. با استفاده از این گزینه بازیکن میتواند زمان را به %50 کاهش دهد. در صورتیکه دو اتحاد دارای سیاست جنگ با هم باشند، استفاده از این گزینه میتواند باعث افزایش تا %70 سرعت شود.

شما پس از انتخاب سفینه مورد نظر خود برای پرواز میتوانید به گزینه تحریک دسترسی پیدا کنید. منوی تنظیم تحریک کنار منوی تنظیم سرعت پرواز است.

بازگشت به بالا