اولویت سفینه های فرمانده

سفینه فرماندهاز این پس میتوانید استراتژی بازی خود را عوض کنید. میتوانید در یک سیاره و یا سیاره تیمی مهاجم یا مدافع باشیدتوجه داشته باشید که تمها رهبر یک اتحاد میتواند ارجحیت های یک سیاره تیمی را تعیین کند.اگر شما بعنوان سفینه فرمانده انتخاب شده باشید، سفینه های فرمانده شما میتوانند این نقش را بازی کنند.سفینه فرمانده سفینه ای است که در وهله اول و بالای لیست شما قرار دارد. تعداد سفینه ها در یک نبرد تاثیری در نقش سفینه فرمانده ندارد.سفینه فرمانده از بین سفینه هایی انتخاب میگردد که بالاترین سطح ادمیرال را دارا باشند، اگر دو بازیکن دارای سطح مشابه باشند، سفینه فرمانده متعلق به کسی میباشد که قدرت ادمیرال بیشتری داشته باشد.توجه: تنها یک سفینه فرمانده میتواند در هر نبرد وجود داشته باشد.این مورد درباره توفان مصداق ندارد و در اینجا شما یک سفینه فرمانده و یک توفان دارید. در زمان ارسال سفینه ها شما میتوانید توفان را برای سرعت دادن به پرواز بعنوان سفینه فرمانده انتخاب کنید و در زمانی که به مقصد رسیدید، سفینه فرمانده خود را تغییر دهید.

بازگشت به بالا