کاردان ورژن 3.0

اطلاعات

در نمکسیا مشاوری وجود دارد که به شما ماموریت میدهد و شما را در طی ماموریت همراهی میکند. مشاور به شما نشان میدهد که چگونه یک ماموریت را تکمیل کنید.

تکمیل این ماموریت ها اجباری نیست ولی شما میتوانید با تکمیل هر یک از آنها، از پاداش اختصاصی آن ماموریت استفاده کنید.

هر ماموریت و دستاوردی تنها یکبار در دسترس شما قرار داد و شما برای انجام دوباره آن پاداشی دریافت نخواهید کرد.

شما میتوانید مشاور را از منوی مشاور با کلیک کردن بروی آن غیرفعال کنید. شما همچنین میتوانید پس از غیرفعال کردن آن، هر زمانی که علاقه داشتید دوباره آنرا فعال کنید.

توجه: همه پاداش های دریافتی برای تکمیل ماموریت ها به سیاره اصلی شما اضافه میگردند.

همچنین توجه داشته باشید که همه ماموریت های فردی شما باید در سیاره اصلی شما انجام بپذیرد.


ماموریتپیش نیازهاپاداش
1تولیدکننده فلز 1 سطح 1فلز 80، مواد معدنی 40، گاز 0
2تولیدکننده مواد معدنی 1 سطح 1فلز 100، مواد معدنی 50، گاز 0
3تولیدکننده فلز 1 سطح 3فلز 150، مواد معدنی 70، گاز 0
4پنل خورشیدی سطح 1فلز 150، مواد معدنی 100، گاز 50،1 سفینه جاسوسی
5 ارسال پرواز جاسوسی خائنین20 سفینه راهزن
6ارسال پرواز حمله خائنینفلز 300، مواد معدنی 450، گاز 100
7تولیدکننده گاز 1 سطح 1فلز 200، مواد معدنی 100، گاز0
8تولیدکننده فلز 1 سطح 5، تولیدکننده مواد معدنی 1 سطح 3، تولیدکننده گاز 1 سطح 2فلز 250، مواد معدنی 150، گاز 0
9پنل خورشیدی سطح 2فلز 300، مواد معدنی 100، گاز 100
10کارخانه سفینه سازی سطح 1فلز 350، مواد معدنی 150، گاز 200
11کارخانه سطح 1فلز 600، مواد معدنی 250، گاز 0
12آشیانه سطح 1فلز 600، مواد معدنی 300، گاز 300
13درگاه ستاره سطح 11 خرید رایگان منابع
14استفاده از خرید رایگان منابع7 روز حساب پرمیوم
15معدن فلز 1 سطح 10، معدن مواد معدنی 1 سطح 7، معدن گاز 1 سطح 5فلز 600، مواد معدنی 300، گاز 100
16معدن فلز 2 مسطح 1فلز 700، مواد معدنی 500، گاز 300،1 ساخت فوری ساختمان
17آزمایشگاه سطح 1، استفاده از ساخت سریع رایگانفلز 1.200، مواد معدنی 600، گاز 200
18دانش : ریاضی سطح 1فلز1.600، مواد معدنی 800، گاز 350
19کارخانه سفینه سازی سطح 21 تخصص رایگان
20استفاده از تخصص رایگانفلز 350، مواد معدنی 700، گاز 350
21آزمایشگاه سطح 2فلز 500، مواد معدنی 0، گاز 500
22دانش : نجوم سطح 1فلز 6.000، مواد معدنی 2.500، گاز 50
23دانش : ریاضی سطح 3فلز 2.400، مواد معدنی 1.400، گاز 200
24سفینه : 1 سفینه باری/ربات بارکش/حاملفلز 1.500، مواد معدنی 1.000، گاز 50
25سفینه : 5 سفینه باری/ربات بارکش/حاملفلز 1.000، مواد معدنی 500، گاز 250
26ارسال سفینه به سفر فضاییفلز 600، مواد معدنی 1.200، گاز 600
27آزمایشگاه سطح 3فلز 400، مواد معدنی 200، گاز 100
28دانش : شیمی سطح 1فلز 1.000، مواد معدنی 500، گاز 0
29دانش : فیزیک سطح 1فلز 1.000، مواد معدنی 2.000، گاز 1.000
30آزمایشگاه سطح 4فلز 350، مواد معدنی 500، گاز 500
31دانش : سیستم رادار سطح 1فلز 2.500، مواد معدنی 1.200، گاز 300
32دانش : شیمی سطح 3فلز 6.000، مواد معدنی 3.000، گاز 50
33دانش : فیزیک سطح 3فلز 3.000، مواد معدنی 2.000، گاز 500
34دانش : اکولوژی سطح 1فلز 20.000، مواد معدنی 10.000، گاز 500
35تولیدکننده فلز 1 سطح 15، تولیدکننده مواد معدنی 1 سطح 10، تولیدکننده گاز 1 سطح 10فلز 2.000، مواد معدنی 1.000، گاز 100
36تولیدکننده فلز 2 سطح 5، تولیدکننده مواد 2 معدنی سطح 5، تولیدکننده گاز 2 سطح 5فلز 5.000، مواد معدنی 1.500، گاز 2 400
37کارخانه سطح 5فلز 1.200، مواد معدنی 1.000، گاز 200
38کارخانه : تنظیم رباتها 5فلز 7.500، مواد معدنی 5.500، گاز 1.900
39دانش : اکولوژی سطح 3فلز 1.700، مواد معدنی 3.400، گاز 1.700
40آزمایشگاه سطح 5فلز 3.200، مواد معدنی 1.600، گاز 400
41دانش : شیمی سطح 4فلز 8.000، مواد معدنی 4.000، گاز 200
42دانش : فیزیک سطح 4فلز 3.000، مواد معدنی 500، گاز 3.000
43دانش: نجوم سطح 3فلز 3.000، مواد معدنی 5.700، گاز 3.000
44آزمایشگاه سطح 6فلز 500، مواد معدنی 1.000، گاز 250
45دانش : سوخت سلولی سطح 1فلز 3.000، مواد معدنی 6.000، گاز 1.200
46دانش : سوخت سلولی سطح 3فلز 200، مواد معدنی 250، گاز 100
47دانش : جاسوسی سطح 1فلز 400، مواد معدنی 400، گاز 100
48دانش : جاسوسی سطح 2فلز 400، مواد معدنی 200، گاز 50
49جاسوسی: اسکن سیاره برای ربات های جاسوسی دشمنفلز 8.000، مواد معدنی 4.000، گاز 1.700
50کارخانه سفینه سازی سطح 4فلز 200، مواد معدنی 1.000، گاز 50
51سفینه : کاوشگر جاسوسی/ربات جاسوسی/ذهن نوکس 1فلز 200، مواد معدنی 100، گاز 50
52پرواز: ارسال جاسوسیفلز 3.000، مواد معدنی 1.000، گاز 50
531 سفینه: دیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکسفلز 2.000، مواد معدنی 500، گاز 50
54ارتقا : دیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکس سطح 1فلز 500، مواد معدنی 200، گاز 50
55دانش : پدافند سفینه سطح 1فلز 6.000، مواد معدنی 3.000، گاز 50
563 سفینه : دیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکس سطح1 تحریک رایگان
57پرواز : سفینه راهزنی، از انگیزه رایگان استفاده کنیدفلز 2.000، مواد معدنی 200، گاز 100
58انبار فلز سطح 1فلز 5.000، مواد معدنی 3.500، گاز 150
59مرکز تجارت سطح 1فلز 700، مواد معدنی 500، گاز 100
60مرکز تجارت : پیشنهاد یک بازیکن دیگر را خریداری کنیدفلز 2.000، مواد معدنی 1.500، گاز 1.000
61بانک سطح 11 ماجراجویی فضایی رایگان
62از ماجراجویی فضای فضایی استفاده کنیدفلز 20.000، مواد معدنی 7.000، گاز 400
6315 سفینه : دیده بان/سفینه شکاری غول پیکر/ارباب نوکسفلز 3.000، مواد معدنی 2.000، گاز 2.500
64درگاه ستاره سطح 3فلز 10.000، مواد معدنی 3.000، گاز 400
65ارتقا : دیده بان سطح 3فلز 12.500، مواد معدنی 25.000، گاز 12 500
66آزمایشگاه سطح 8فلز 500، مواد معدنی 250، گاز 50
67دانش : دانش لیزر سطح 1فلز 3.000، مواد معدنی 1.500، گاز 250
68دانش : پدافند سفینه سطح 5فلز 3.000، مواد معدنی 1.500، گاز 150
69ارسال یک ناوگان حملهفلز 20.000، مواد معدنی 30.000، گاز 10.000
70دانش : سوخت سلولی سطح 6فلز 10.000، مواد معدنی 5.000، گاز 2.700
71سفینه: 1 بازساز کننده/تانکر/سفینه کنترل از راه دور بازیافتفلز 1.000، مواد معدنی 1.000، گاز 200
72ارسال یک پرواز بهره کشیفلز 2.000، مواد معدنی 1.000، گاز 300
73ارسال یک پرواز بازیافتفلز 20.000، مواد معدنی 1.500، گاز 20.000
74دانش: نجوم سطح 6فلز 17.000، مواد معدنی 6.000، گاز 500
751 سفینه : زرمناو/رهگیر/نمسیسفلز 10.000، مواد معدنی 4.000، گاز 250
76ارتقا : زرم ناو سطح 1فلز 24.000، مواد معدنی 10.000، گاز 150
77دانش : ریاضی سطح 5فلز 6.000، مواد معدنی 3.000، گاز 150
78دانش : دانش لیزر سطح 5فلز 600، مواد معدنی 300، گاز 100
79دانش : دانش یون سطح 1فلز 3.000، مواد معدنی 1.500، گاز 400
80دانش : دانش یون سطح 3فلز 20.000، مواد معدنی 10.000، گاز 2 500
81دانش : شیمی سطح 6فلز 1.000، مواد معدنی 1.000، گاز 500
82دانش : موتور جت سطح 1فلز 12.000، مواد معدنی 20.000، گاز 10.000
83ارسال پرواز کلونیفلز 40.000، مواد معدنی 20.000، گاز 2.000
84مرکز تجارت سطح 5فلز 10.000، مواد معدنی 5.500، گاز 700
85سفینه مارکت سطح 1فلز 13.000، مواد معدنی 6.000، گاز 2.000
86کارخانه سفینه سازی سطح 5فلز 22.500، مواد معدنی 14.500، گاز 5.000
87محوطه بازیافت سطح 1فلز 4.000، مواد معدنی 18.000، گاز 1.000
88سفینه : گاردین/ربات محافظ/جاذب 1فلز 35.000، مواد معدنی 30.000، گاز 3.000
89جمعیت : 100فلز 35.000، مواد معدنی 15.000، گاز 2.000
90امتیاز نبرد : 10، سطح ادمیرال : 1فلز 35 000، مواد معدنی 20 000، گاز 2.500
91سطح ادمیرال : 5فلز 15.000، مواد معدنی 10.000، گاز 1.000
92امتیاز مهارت : 1فلز 6.000، مواد معدنی 5.000، گاز 500
93ساخت سفینه فرمانده : 1فلز 7.500، مواد معدنی 5.000، گاز 1.500
94ارتقاء سفینه فرمانده : 1فلز 10.000، مواد معدنی 5.000، گاز 2.000
95امتیاز : 1000فلز 3.000، مواد معدنی 2.000، گاز 1.000
96فرمانداری سطح 1فلز 5.000، مواد معدنی 3.000، گاز 1.000
97عضویت در یک اتحادفلز 25.000، مواد معدنی 15.000، گاز 2.500
98سطح ادمیرال : 16فلز 10.000، مواد معدنی 10.000، گاز 1.500
99امتیاز مهارت : 12فلز 12.000، مواد معدنی 8.000، گاز 1.000
100ساخت سفینه فرمانده : 2فلز 30.000، مواد معدنی 18.000، گاز 2.000
101ارتقا : سفینه فرمانده 20فلز 35.000، مواد معدنی 25.000، گاز 5.000
102امتیاز : 20000، سیاره : 4فلز 35.000، مواد معدنی 20.000، گاز 4.000
103جمعیت : 10.000فلز 40.000، مواد معدنی 25.000، گاز 3.000
104سطح ادمیرال : 20فلز 45.000، مواد معدنی 30.000، گاز 5.000
105جمعیت : 17.000فلز 50.000، مواد معدنی 35.000، گاز 15.000
106جمعیت : 25.000فلز 65.000، مواد معدنی 45.000، گاز 25.000، نشان ژنرال در رتبه بندی
107ماموریت گروهی : سیاره تیمیفلز 100.000، مواد معدنی 100.000، گاز 50 000
108ماموریت گروهی : منابع منتقل شده : 200.000فلز 125.000، مواد معدنی 125.000، گاز 75.000
109ماموریت گروهی : امتیاز منابع تیمی : 3.000فلز 150.000، مواد معدنی 150.000، گاز 100.000
110ماموریت گروهی : جمعیت مستقر : 10.000فلز 175.000، مواد معدنی 170.000، گاز 100.000
111ماموریت گروهی : جمعیت ساخته شده : 10.000فلز 200.000، مواد معدنی 200.000، گاز 150.000
112ماموریت گروهی : کریستال خورشید : 1فلز 240.000، مواد معدنی 220.000، گاز 160.000
113ماموریت گروهی : کریستال خورشید : 5فلز 280.000، مواد معدنی 250.000، گاز 200.000
114ماموریت گروهی : هرم : 1فلز 350.000، مواد معدنی 300.000، گاز 250.000
115ماموریت گروهی : هرم : 3فلز 400.000، مواد معدنی 350.000، گاز 300.000
116ماموریت گروهی: دروازه غول پیکر راه شیری سطح 1فلز 4.000.000، مواد معدنی 3.000.000، گاز 1.000.000

بازگشت به بالا