تخریب ساختمان ها

در زمان حمله به یک سیاره، شانس تخریب ساختمانها وجود دارد. تخریب تنها در صورتی مقدور میباشد که حمله توسط ستاره ی مرگ/تیتان/الهه ی نوکس در سطح بالاتر از صفر انجام شده باشد. دلیل این امر استفاده این سفینه ها از تجهیزاتی است که به آنها امتیاز تخریب ساختمان میدهد.

میزان تخریب به میزان امتیاز مهارت تخریب ساختمان این سفینه ها در پایان نبرد بستگی دارد. این امتیاز با ارتقاء سطح سفینه ها به ازای هر سفینه بیشتر می شود و با سفینه فرماندهی نابودکننده افزایش می یابد از طرفی مدافع میتواند از مهارت ادمیرال حامی برای کاهش امتیاز نهایی تخریب ساختمان استفاده کند

بازگشت به بالا