امتیاز منابع

امتیاز منابع با صرف منابع بدست می آیند، با مصرف هر 1000 منبع شما یک امتیاز منبع دریافت میکنید. مصرف منابع به هر شکلی که باشد تفاوتی در امتیاز منبع شما ایجاد نمیکند. توجه داشته باشید که در زمان شکست در نبرد و از دست دادن سفینه ها و یا تخریب ساختمانها و ارتقاها، امتیازاتی که شما برای ساخت آنها بدست آورده بودید و به امیتاز منابع شما اضافه شده بودند، از امتیازات منابع شما کم خواهد شد.نکته: منابع مصرف شده برای خرید / ارتقا سفینه فرمانده یا ارتقا وضعیت ادمیرال در امتیاز منابع شما محاسبه نمیگردند.

بازگشت به بالا