انجماد

اطلاعات

این قابلیت شانس فریز کردن سفینه های دشمن را به شما می دهد. سفینه های فریز شده در یک راند نبرد حمله نمیکنند.

هاورنت دارای این مهارت است.

هر هاورنت 0.04% شانس برای منجمد کردن می دهد. حداکثر این شانس 20% می باشد (در مجموع 500 هاورنت). این شانس برای هر دسته و هر راند محاسبه می شود. سفینه های منجمد شده هنگام حمله هیچ خسارتی وارد نمی کنند.

بازگشت به بالا