امتیاز جنگ

گزارش نبرد، در پایان هر نبرد هر دو بازیکن شرکت کننده در نبرد گزارشی دریافت میکنند.نحوه محاسبه امتیاز نبرد به شرح زیر میباشد:امتیاز نبرد برنده نبردY√ (YX/2)/(Y-X/2)امتیاز نبرد بازنده نبردX √ (Y-X/2)/(YX/2)

  • X - امتیاز منابع از دست داده توسط برنده نبرد;
  • Y - امتیاز منابع از دست داده توسط بازنده نبرد;

اگر طبق دو فرمول بالا، امتیاز نبرد مساوی باشد، بازیکنی که امتیاز منابع کمتری را از دست داده باشد برنده نبرد خواهد بود.توجه داشته باشید که ماهواره های خورشیدی / جذب کننده های خورشیدی هیچ امتیاز نبردی ندارند.

بازگشت به بالا