رویدادهای تصادفی مثبت

در اینجا شما لیست اتفاقات تصادفی با تاثیر مثبت را خواهید دید:

 • 1 سطح ارتقاء از یک سفینه به صورت تصادفی
 • 20 تا 50 درصد افزایش ذخیره فلزات در انبار.
 • 15 تا 40 درصد افزایش در برداشت فلزات در 5 ساعت گذشته.
 • 20 تا 50 درصد افزایش ذخیره مواد معدنی در انبار.
 • 15 تا 40 درصد افزایش در برداشت مواد معدنی در 5 ساعت گذشته
 • 20 تا 50 درصد افزایش ذخیره گاز در انبار.
 • 15 تا 40 درصد افزایش در برداشت گاز در 5 ساعت گذشته.
 • پیدایش 2.000 تا 10.000 واحد ضایعات در سیاره.
 • کشتن همه جاسوسان دشمن در سیاره.
 • 10 روز پرمیوم
 • 1.000+ اوزون

بازگشت به بالا