بررسی کلی سفینه های فرمانده

اطلاعات

سفینه های فرماندهی یگانهای خاصی هستند که قابلیتهای متفاوت به ناوگان شما اضافه میکنند. شما تنها میتوانید آنها را با منابع یا اعتبار خریداری ویا بازسازی کنید.

مهم : در نبردها فقط سفینه فرماندهی که در اولویت چیدمان تعیین شده است اعمال قدرت می کند. اولویتها در صفحه شخصی قابل دسترسی هستند.

قابلیتها

  • سفینه مسلح - این سفینه در پروازهای راهزنی به شما کمک میکند منابع بیشتری ببرید.
  • شکارچی - با این سفینه شانسی وجود دارد که جاسوسهای دشمن قبل از تولید گزارش نابود شوند.
  • سفینه عملیاتی - این سفینه جایزه حمله به همه سفینه های شما اضافه میکند.
  • سفینه منهدم کننده - این سفینه جایزه جان به همه سفینه ها و پدافندهای شما اضافه میکرد.
  • تایفون - این سفینه سرعت پرواز سفینه های شما را افزایش می دهد.
  • افعی - این سفینه سریع و کشنده شانس خسارت حیاتی سفینه های شما را افزایش می دهد.
  • تخریب کننده - با این سفینه در صورت ارتقاء به حد کافی شانس خوبی برای بازگرداندن ناوگان حریف قبل از درگیری جنگ وجود دارد.
  • عقرب - این سفینه میتواند حمله یک دسته از سفینه ها یا پدافند دشمن را در یک راند از نبرد از کار بیندازد.
  • سفینه مولد - این سفینه به شما شانس بازسازی سفینه های نابود شده را در آخر هر راند از نبرد می دهد.
  • نابود کننده - این سفینه امتیاز تخریب ساختمان یگانهای ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس را افزایش می دهد.

ارتقاء

هر کدام از سفینه های فرماندهی یک زمان ثابت برای ارتقاء دارند. این زمان در کیهان کلاسیک برای هر سطح 5 دقیقه اضافه می شود :

برای مثال ارتقاء تایفون به سطح یک 30 دقیقه، از سطح 1 به سطح دو 35 دقیقه و از سطح 2 به سطح سه 40 دقیقه زمان می برد.

اولویت چیدمان در نبرد

اولویت پیش فرض برای اعمال قابلیت براساس شناسه سفینه های فرماندهی تعریف می شود. این ترتیب به سادگی با جابجا کردن گزینه ها قابل تغییر است.

منوی مربوطه از این مسیر قابل دسترسی است : منوی شخصی-> اولویت سفینه های فرماندهی

بازگشت به بالا